︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠮ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠶᠦᠠ ᠱᠦ᠋ ᠪᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1991 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠲᠦᠪ ᠤᠨ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠭᠦᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ 5 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 36 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ 49 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ 5 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠡᠮᠴᠢ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ︶ 172 ᠨᠠᠷᠠᠰ᠂ 30 ᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ 451 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ