︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 1990 ᠪᠤᠯᠣᠠ 1994 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 200 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ 60 ᠨᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠠᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠬ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠵᠣ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ  ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ