︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠠ᠊·ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ 6 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 1~5 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 32 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠭᠦ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ