︽ᠲᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠩᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ︵1923~1︶ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵ‍‌ᠵᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 63 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ 40 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ