︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠯᠬᠡ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1993 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠡᠭᠦ 4 ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠭᠦ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ