︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ᠃ ᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1993 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ  ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠣᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠣᠷ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 8 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠢ 1987 ᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ