︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ 1996 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ 4 ᠱᠠᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠨᠢ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠨᠢ 13~16 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠠ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠨᠢ 16~20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢᠪᠠ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ