ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
     ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠴᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠵᠢᠬ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠴᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ