ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23
        ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠣᠨᠤᠬ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 3 ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠬ᠄ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ᠂ 1 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠣᠣᠠ᠂ ᠦᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠦᠷᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠰᠦᠩ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠳᠠᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠦᠮᠣᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢ ᠨᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠵᠣ ᠰᠦᠢᠷᠠᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠵᠣ ᠨᠣᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1 ᠵᠢᠯ᠂ 3 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠣ 5 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ︾ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1 ᠵᠢᠯ᠂ 3 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠣ 5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠣᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ︵ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ︶ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋  ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ  ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ