ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/27
     ︵1982 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠪᠡ 1982 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ 1988 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ︾᠂ 1993 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ︾᠂ 1999 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ 2004 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ 2018 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ︾ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ︶      ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ      ᠤᠷᠦᠰᠢᠯ      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ      ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ      ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ      ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ      ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ      ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ      ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ      ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ      ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ      ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ      ᠤᠷᠦᠰᠢᠯ      ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠡᠭᠠᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠴᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃      1840 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠺᠤᠯᠦᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠡᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷᠯᠡᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠩᠰᠦᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠠᠭᠤᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃      1911 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠵᠦᠩ ᠱᠡᠠ ᠠᠪᠦᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠰᠡᠠ ᠴᠡᠭᠠᠬᠴᠢᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠨᠤᠷᠡᠭᠠᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠡ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠶᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠡᠬᠠᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃      1949 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠡᠦ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠮ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠷᠡᠯ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠶᠤᠰᠦ᠂ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠡ ᠨᠤᠶᠡᠡᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠨᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠠ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠠ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠰᠡᠳᠦᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠪᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠦᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠡ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠡᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠯ ᠪᠡ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠰᠦᠷᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠮ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠮᠡᠦ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠦᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠰᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠡᠭᠠᠦᠠ ᠢ ᠢᠯᠡᠠ ᠲᠡᠪᠡᠭᠠᠦᠠ ᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠮᠡᠦ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠵᠡᠮ ᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠳᠡᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠤᠰᠡᠳᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠠ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠨᠡᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠳ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠡᠴᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠳᠡᠭ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠡᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠡᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠦᠡᠲ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠦᠡᠲ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠡᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠬᠴᠡᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠳᠠ ᠪᠡᠳᠦᠵᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠦᠯᠳᠡᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠡᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠭᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠠ ᠤᠷᠦᠰᠢᠬᠤ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠶᠤᠰᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠺᠤᠯᠦᠨᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠡᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠳᠦᠷᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡ᠊ᠩᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠳ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠦᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠡᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠰᠡᠬᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠮᠦᠨ᠃      ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠮ ᠪᠡ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠴᠦᠮ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠠᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠡ ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠴᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃      ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠩ ᠲᠡᠦᠡᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠳ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠦᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠠ ᠰᠡᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠪᠠᠭᠰᠡᠠ ᠤᠡᠴᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠰᠡᠦᠡᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠤ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠦᠯᠯᠡᠬᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠡᠯᠡᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠬᠤᠳᠡᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠦᠨ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠡᠬᠳᠡᠴᠠ᠂ ᠭᠤᠦᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ︔ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠡ ᠲᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠳᠡᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠦᠷ ᠨᠡᠡᠳᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠡᠠ ᠪᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃      ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ︔ ᠤᠷᠦᠠ ᠰᠡᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠲᠦᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠯᠡᠠ ᠭᠠᠮᠨᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠠ  ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠡᠮᠳᠦᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠤᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠠ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠵᠤᠶᠢᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠴᠦᠮ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠯᠦ ᠲᠡᠨᠢᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠰᠡᠦᠡᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠭᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠱᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠠᠪᠦᠦᠠ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠡᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠷᠡᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠠ ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠩ᠂ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠦᠷ ᠨᠡᠡᠳᠢᠠ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠶᠤᠰᠦ ᠮᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠳᠦ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠮᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠡᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠼᠢᠤᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠦᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠳᠡᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠡᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠹᠧᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠯ ᠪᠡ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠦᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠤᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠤᠦᠷᠳᠡᠭᠤᠯᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠤᠮᠬᠠᠦᠡᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠢᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠨᠤᠶᠡᠡᠴᠢ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠦᠰᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠦᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠤᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠶᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠯᠡᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠶᠡᠯᠡᠯᠡᠠ ᠰᠢᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠰᠡᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ᠄      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ      ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠡᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠠᠶᠦᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠡᠰᠦᠳᠡᠠ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠦᠯ᠂ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠰᠡᠭᠤᠬᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠳᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ︔ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠬᠠᠰᠦᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠡᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠠ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠬᠰᠡᠭᠠᠯ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠦ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠡ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠡᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠤᠠ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠠ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠯ ᠤᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠡᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠡ ᠱᠡᠰᠢᠠ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠬᠢᠷᠦᠬᠳᠡᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠪᠡᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠦᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠢᠵᠡᠭᠠᠷᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠤᠷᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠬᠦᠵᠢᠷᠯᠡᠠ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠵᠦ ᠬᠤᠦᠷᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠰᠡᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠡᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠷᠦᠠ ᠰᠡᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠬᠢᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠵᠡᠬᠢᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠯᠡᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠵᠡᠬᠢᠳᠡᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠬᠢᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠵᠡᠬᠢᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠳᠡᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠡᠨᠡᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ︔ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠦᠳᠡᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠤᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠵᠢᠷᠯᠡᠠ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠵᠦ ᠬᠤᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠭᠤᠮᠦᠳᠡᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠠ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠤᠠ ᠲᠡᠷᠦᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠯ ᠠᠮᠰᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠪᠡ ᠠᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠤᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠦᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠢ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠱᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ ᠠᠮᠡᠷᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠷᠡᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠪᠡ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠠᠪᠦᠬᠰᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠦᠲᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠬᠳᠡᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠡᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠳᠦᠯᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠪᠡ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠴᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠴᠤᠤᠠ᠂ ᠪᠡᠭᠠᠴᠤᠤᠠ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠩ ᠮᠤᠷᠡᠯ᠂ ᠤᠶᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠠᠪᠦᠦᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠰᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠪᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠪᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠡᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠦᠠ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠡᠷᠡᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠦᠡᠬᠦᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠪᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠮᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠪᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠪᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠦᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠲᠡᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠡ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ      ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠪᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠦᠷ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠤᠰᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠡᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠤᠡᠬᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤᠷᠡᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠡᠷᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠄      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠰᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠭᠤᠦᠯ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠰᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠳᠦᠷᠪᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠡᠪᠦ︶ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ︔      ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠶᠢᠰᠤ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠠ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠡ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠ︶ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠄      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ︔      ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ︔      ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ︔      ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ︔      ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ︔      ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠰᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤᠷᠡᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠡᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠄      ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂      ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠂      ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂      ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃     ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠄      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠰᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠰᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ︔      ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠡᠪᠦ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠵᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠨᠡᠢᠮᠠ︶ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦᠬᠤ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠶᠢᠰᠦ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠡ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ ᠤᠡᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠤ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠠᠯᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠯᠡᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠷᠢ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃     ᠲᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠤᠳᠦᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠡᠦᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠠ ᠠᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠡᠦᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠡᠭᠤᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡ ᠪᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠦᠰᠴᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ       ᠲᠡᠯᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠳᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂  ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠡᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢ ᠵᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠠ ᠠᠪᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦ ᠴᠦᠮ ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠄      ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂      ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠂      ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂      ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂      ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠃      ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠵᠡᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠨᠡᠶᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠨᠡᠶᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠄      ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠡ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠦᠡᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠢᠯᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠡᠪᠦ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠨᠡᠢᠮᠠ︶ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠶᠢᠰᠦ︶ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡ︶ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔     ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦ︶ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠱᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ︔      ︵ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠠ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠶᠡᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠶᠡᠮᠦᠠ ᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠄      ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂      ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂      ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ᠃      ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ︔ ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠡᠷᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠤ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠬᠤ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢᠢᠡᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠲᠡᠩᠰᠡᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ  ᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ︔      ᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠠ ᠪᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠡ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠪᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠡ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠱᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠪᠡ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠰᠡᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ ᠢ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠰᠡᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠨᠡᠯ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠰᠡᠨᠡᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠤᠢᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠵᠸᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠰᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠩᠰᠡᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠬᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠡᠷ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠦ ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠠ ᠡᠮᠬᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠦᠠ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠡᠰ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠠ ᠪᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠢ ᠤᠢᠯᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃     ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠄      ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂      ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂      ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠳ᠃      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ     ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠦᠠ ᠤᠢᠮᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃     ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ  ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠤᠯᠳᠦᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠰᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠯᠡᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠴᠤᠬ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠰᠦᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠡᠷ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠡᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠦᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠤᠳᠦᠳᠦ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠲᠤᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ︽ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠤᠳᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠲᠢᠶᠡᠠ ᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠠᠰᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠃      ᠵᠡᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠮᠥᠨ᠃      ︵ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ︶
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ