ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠤ︖ ᠵᠥᠩ ᠨᠠᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠪᠥᠸᠧ ᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠩ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/1/14
图解01111.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ