            
  
2022/1/4
      2021  12  31                                                                                                                   191.13                                                     2015   25%  43.55%            0.564   2015  8%                    71.8%    2015  17%                                        V      IV          40                                             
     