R ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/21
     R ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭran燃烧   ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ燃烧材料    ᠰᠢᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ燃烧产物    ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠨ燃点    ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ燃烧痕迹    ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ燃烧固体    ᠰᠢᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ燃烧强度    ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ燃烧温度    ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠ染色追踪器    ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠷrang让渡    ᠭᠠᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤrao扰乱    ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ扰乱公共场所秩序案    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱公共交通秩序案    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱公共秩序案件    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱公共秩序行为    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ扰乱火灾现场秩序案    ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱机关单位秩序案    ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱社会秩序案    ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ扰乱社会秩序等六类刑事案件立案标准    ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ扰乱市场秩序    ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤre热传播    ᠢᠯᠴᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ热传导    ᠢᠯᠴᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ热导率    ᠢᠯᠴᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ热对流    ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ热分析法    ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ热辐射    ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠠ热审    ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡren人保    ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠴᠢ人的习惯动作    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠲᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ人贩子    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠫᠠᠨᠽᠠᠯᠠᠭᠴᠢ人犯    ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ人犯档案    ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ人犯财务    ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ人犯面貌辨认照相    ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ人防    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ人格障碍    ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ人工编码指纹检索系统    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ人工智能    ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠤᠶᠤᠨ人骨年龄鉴定    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠯᠲᠠ人骨确定    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠯᠲᠠ人户分离    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠯ 人口    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ人口变动    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ人口城市化   ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ人口抽样调查    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ人口出生率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ人口的民族构成    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ人口的年龄构成    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ人口调查    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ人口分布    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ人口分层次管理    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ人口构成    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ人口管理    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ人口基本信息    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ人口机械增长    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ人口及其变动情况统计表    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ人口净迁移率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ人口净增率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ人口卡片    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ人口卡片管理    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ人口控制    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ人口流动量    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ人口密度    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ人口谱查    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ人口迁移增长    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ人口数量    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ人口死亡率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ人口死亡年龄统计表    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ人口统计    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ人口统计报表    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ人口统计分析    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ人口统计指标    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ人口信息    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ人口信息管理    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ人口预测    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ人口增长    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ人口增长率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ人口资料    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ人口自然增长    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ人口自然增长率    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ人类白细胞抗原    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ人民    ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ人民代表    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ人民代表大会    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ人民法庭    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ人民法院    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ人民防空条例    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ人民服务总队    ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠠᠩᠭᠢ人民公安    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ人民公安报    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ人民检察院    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ人民检察院举报工作若干规定(试行)  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ︵ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ︶人民警察    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ人民警察爱情道德    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠠᠯ人民警察标志    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ人民警察道德    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ人民警察道德教育    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ人民警察道德境界    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ人民警察道德品质    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠮᠣᠷᠠᠯ人民警察道德评价    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ人民警察道德行为    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ人民警察道德修养    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ人民警察道德选择    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ人民警察的纪律    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ人民警察的义务    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ人民警察的职权    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ人民警察法    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ人民警察工资制度    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ人民警察婚姻道德    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ人民警察家庭道德    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ人民警察奖惩条例(试行)   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ︶人民警察警衔标志式样和佩带方法    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ人民警察内务条令(试行)    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ︶人民警察使用武器和警械的规定    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ人民警察条例    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ人民警察宣誓词    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ人民警察学校    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ人民警察证件    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ人民警察之歌    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ人民警察职业道德    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠠᠯ人民警察职业纪律    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ人民来信来访接待室    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ人民民主专政    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ人民内部矛盾    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ人民陪审员    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ人民调解委员会    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠺᠣᠮᠢᠰ人民调解委员会组织条例    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ人民调解组织    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ人民武装警察部队车辆驾驶证    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ人民消防报    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ人权    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ 人身攻击    ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ人身检查登记表    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ人身权    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ人身手工检查    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ人身搜查    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠩᠵᠢᠬᠦ人身危害性    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ人身自由    ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ人体轻伤鉴定标准(试行)    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ人体物证检验    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ人体证言    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠦᠭᠡ人体重伤鉴定暂行规定    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ人为环境的被害人    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ人像合成    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠮᠡᠯ ᠬᠥᠷᠥᠭ人像检验    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ人行道    ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ人行横道    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮ人行横道标志    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ人行横道灯信号    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ 人行横道线    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ人行横道信号灯    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ人造痕迹    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ人证    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ人质    ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ认定    ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠬᠦ认定犯罪    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠬᠦ认定结论    ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ认证    ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ任意    ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ妊娠血斑    ᠵᠢᠷᠤᠮᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠣᠯᠪᠤri日期    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ rong  容留    ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ容留妇女卖淫    ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ容留卖淫案    ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ容留嫖娼案    ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ容留他人吸毒    ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ颂系    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠲᠤᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦrou蹂躏    ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠢᠬᠤ肉刑    ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦru乳突花纹基本类型    ᠬᠥᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ乳突花纹外角点    ᠬᠥᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭ乳突纹线    ᠬᠥᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ乳突纹线计数法    ᠬᠥᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ乳突线花纹    ᠬᠥᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠡ 乳汁(斑)检验    ᠰᠦ ︵ᠲᠣᠯᠪᠤ︶ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ入出境登记卡    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠲ入出境船舶    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠯ入出境交通工具    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ   入出境签证    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠸᠢᠰᠠ入出境人员枪支弹药申报表    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠫᠤᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ入出境通行证    ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ入户    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ入籍    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ入监队    ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ入监教育    ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ入境    ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ入境犯罪案件    ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ入境签证    ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠸᠢᠰᠠ入境停留许可证    ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ入境许可证    ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ入侵挑衅    ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ入室强奸    ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠨᠦᠵᠢᠳᠯᠡᠬᠦ入室抢劫    ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ入所健康检查    ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ入所教育    ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ入所物品检查    ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠruan软件工程    ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ软禁    ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤrui锐器    ᠢᠷᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ锐器创    ᠢᠷᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ锐器伤    ᠢᠷᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ