W ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/12
      W ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭwa挖痕   ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣ瓦解    ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ袜印特征    ᠣᠶᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭwai歪曲事实扰乱社会秩序案    ᠪᠤᠲᠠᠳᠣ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ 外表化装   ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠥᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯ外宾警卫    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ外部计算机安全审计    ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠳᠠ外部通勤制    ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ外盗    ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ外国船舶航行长江水域管理规定     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠯ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ外国法人   ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ外国记者证    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外国籍非军用船舶通过琼州海峡管理规则    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠯ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠩᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ外国企业常驻代表机构    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ外国人    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ外国人出境    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ外国人出入境证    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外国人居留权    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ外国人居留申请表    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ外国人居留证    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外国人临时居住证    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外国人旅行申请表    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ外国人旅行证    ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外国人入境        ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ外国人入出境管理        ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ 外国人入出境过境居留旅行管理条例        ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ外国人未经许可不准超越标志牌    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ外国人住宿登记    ᠬᠠᠷᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ外海警察     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ外化     ᠭᠠᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ外汇     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 外籍车辆号牌     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ外籍华人     ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠣᠲᠣᠭᠲᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣᠴᠣᠳ外交保护     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ外交代表     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ外交官     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ外交官证     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠨᠡᠮᠯᠡᠯ外交护照     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ外交豁免     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠯ外交签证     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠸᠢᠰᠠ外交特权     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡ外交途径     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ外交信使     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ外交邮袋     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠣᠭᠤᠲᠠ外贸识别     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ外貌条件     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ外侨管理     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ外侨户     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠣ ᠡᠷᠦᠬᠡ外侨户口     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ外勤     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ外伤     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ外伤性人格改变     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ外事警察     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ外事民警     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ外逃     ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠬᠤ外逃分子     ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ外围痕迹     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ外围警戒     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ外围组织     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ外线侦查     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ外线侦查力量     ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ外役犯     ᠭᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ外展步     ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮwan弯道     ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠵᠠᠮ弯路     ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠵᠠᠮ完     ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ完全燃烧     ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ玩忽职守     ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠣᠯᠳᠠᠬᠤ换救    ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤwang枉法     ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ枉死     ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠦᠬᠦ网络结构     ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ网络协议     ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡ往来港澳通行证    ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠣᠣᠮᠧᠨ ᠳᠤ  ᠣᠴᠢᠵᠣ  ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ妄想     ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ妄想狂     ᠬᠡᠢ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ妄想性犯罪     ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦwei威逼     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ威吓     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠶᠥᠯᠭᠠᠬᠤ威慑     ᠠᠶᠥᠯᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ威胁    ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ威胁奸淫     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠵᠢᠳᠯᠠᠬᠤ威胁利诱     ᠠᠶᠥᠯᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ微波报警器     ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠦᠷ微波和超声波报警器     ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠦᠷ微波无源窃听器     ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠭᠦᠷ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠤᠷ微波中继通信   ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ微光电视    ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ微光电视摄像机    ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠺᠠᠮᠧᠷᠠ微光夜视仪    ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠢᠭ微量扩散法    ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ微量物证    ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ微量物证分析    ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ   微量物证照相    ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ危害    ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠬᠦ危害公共安全罪    ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ危害国防利益罪    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ危害国家安全罪    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ危害社会行为    ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ危害税收征管    ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ危害行为    ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ危害知识产权    ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ危险货物承运    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ危险货物配装    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ危险货物托运    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ危险货物运输规则    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠯ危险品    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋危险品专用码头    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠠᠮ危险物品    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ危险行为    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ为赌博提供条件案    ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违法    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠬᠦ违法捕捞水产案    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违法犯罪嫌疑人    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ违法航空器    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠦᠷ违法狩猎案    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违法行为    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ违反    ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠬᠦ违反国境卫生检疫案    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反户口管理案    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反户口或居民身份证管理行为    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ违反户口、居民身份证管理案    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反建筑设计防火审核通知书    ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ违反交通管理案    ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反交通管理行为    ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ违反枪支管理案    ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反社会团体登记管理案    ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反外汇管理处罚实行细则    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ违反危险物品管理案    ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反消防管理案    ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违反消防管理行为    ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ违反治安管理处罚收据    ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ违反治安管理没收财物收据    ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ违反治安管理行为    ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ违反﹃中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例﹄处罚裁决书    ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ违反﹃中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例﹄没收财物决定书    ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ违反租赁房屋治安管理规定处罚审批表    ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ违犯    ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ违禁使用明火案    ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违禁停放车辆案    ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违禁通行案    ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违禁吸烟案    ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违警律    ᠴᠠᠭᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ违抗    ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ违章造成交通事故案    ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ违章装载    ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ围捕    ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ维持原判    ᠤᠤᠯ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ维护    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ维那    ᠸᠢᠨᠠ维护国家安全    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ维护社会稳定    ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ维也纳领事关系公约    ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ维也纳外交关系公约    ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ伪供    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ伪冒台    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ伪造    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ伪造、倒卖林业票证案件    ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造倒卖木材经营证案    ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造、盗窃文书印章案    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造、贩运国家货币案    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠫᠠᠨᠽᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造犯罪    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造公文、证件、印章案    ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造国家货币、贩运伪造的国家货币案    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠫᠠᠨᠽᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造火车票案件    ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造货币的检验    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准(试行)   ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠩᠰᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ︶伪造票证案    ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造文件检验    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ伪造现场    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ伪造有价证券案    ᠬᠠᠩᠰᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ伪造证据    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ伪证    ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ伪装笔迹    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ伪装精神病的鉴别    ᠣᠪᠯᠮᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ伪装现场    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ伪装足迹    ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷ猥亵    ᠱᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠬᠤ猥亵行为    ᠱᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ尾随跟踪    ᠪᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠬᠦ未定界    ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠢᠯᠢ未成年人犯罪    ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ未决犯    ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ未决监    ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ未落常住户口人员统计表    ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ未明事故    ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ未遂    ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ未遂犯    ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ畏罪潜逃    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ畏罪心理    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ胃内容    ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ胃破裂    ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ卫国戍边意识    ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ卫禁    ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ卫生警察    ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ卫士    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ卫士长    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ卫星电视接收系统    ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ卫星通信    ᠣᠳᠣᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ卫星通信地面站    ᠣᠳᠣᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡwen温式喷水灭火系统    ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠬᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ文电合一    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ文牍主义    ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ文化保卫    ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ文化娱乐场所    ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ文化娱乐业    ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ文检    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文件    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ文件材料检验    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文件的勘验    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ文件技术检验    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文件检验    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文件检验鉴定书    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ文件检验学    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ文件检验专业    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ文件检验样本    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ文件鉴定    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文件物证    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ文卷系统    ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ文明礼貌活动    ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ文书    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ文书检验    ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文物    ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ文物保卫    ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ文物古迹    ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ文字检验    ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ文字检验鉴定书    ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ文字情报    ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ文字狱    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠰ稳准狠    ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ问    ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ问答法    ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ问题儿童    ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ问题家庭    ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ问题行为    ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ问罪    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤwo窝藏    ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ窝藏、包庇反革命案    ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ窝藏反革命案    ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ窝赃    ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ窝主    ᠤᠭᠤᠳᠠᠴᠢ蜗牛式警灯    ᠪᠦᠷᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩwu污蔑    ᠬᠦᠳᠬᠡᠬᠦ侮辱    ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ污损文件检验    ᠰᠡᠪᠳᠤᠮᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ巫婆    ᠢᠲᠤᠭᠠᠨ巫术    ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠠᠳᠢᠰ巫医术    ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ诬告    ᠬᠥᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ诬蔑    ᠬᠦᠳᠬᠡᠬᠦ诬陷    ᠭᠥᠵᠢᠷᠯᠡᠬᠦ无产阶级专政    ᠦᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ无道德性犯罪    ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ无辜    ᠬᠢᠯᠢᠰ᠂ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ无国籍    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ无国籍人    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ无害通过    ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ无户口人员    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ无理拦截车辆案    ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ无名尸体    ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ无名尸体登记    ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ无名尸体检验    ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ无名尸体通报    ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ无期徒刑    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ无期限护照    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ无情型人格障碍    ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ无人交接点    ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ无认识过失    ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠳᠡᠯ无色手印    ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣ无色指纹    ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠡ无声手枪    ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ无头案    ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ无线报警    ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ无线电通信    ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ无限多路防盗报警器    ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠲᠦ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠦᠷ无线窃听器    ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠤᠷ无行为能力人    ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ无意识    ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ无意识犯罪动机    ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ无意识供述    ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ无阴影照相    ᠠᠷᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠭᠦᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ无用信息    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ无证驾驶    ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ无证驾驶机动车辆案    ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ无政府主义    ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ无主财产    ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ无罪推定    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ无罪证据    ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ武警勤务    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ武器    ᠵᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠂ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ武卫军都指挥使司    ᠡᠦ ᠸᠧᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ武装暴乱    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ武装警察    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ武装警察车辆号牌    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ武装警察大队    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ武装警察支队    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ武装警察中队    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠭᠢ武装警戒    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ武装林业警察部队    ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ武装叛乱    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ武装特务    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ武装袭扰    ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ武装消防部队    ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ五城兵马司    ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ五个方面的反革命分子    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠦᠳ五古刑    ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ五何要素    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ五类分子    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ五流    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠦᠯᠡᠯᠭᠡ五马分尸    ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠬᠦ五四式手枪   54 ᠬᠢᠴᠡᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ五·五劫机事件   5·5 ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ五刑    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ悟死    ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠬᠤ仵作    ᠦᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ侮辱    ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠬᠤ侮辱、诽谤案    ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠥᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ侮辱人格    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠲᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠬᠤ误捕    ᠠᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ误供    ᠠᠳᠡᠭᠦᠦ ᠥᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ误杀    ᠠᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠯᠬᠤ误越边境    ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ物防    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ物理附着显现法    ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ物权    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ物证    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ物证辨认照相    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ物证的保存    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ物证的法医检验    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ物证的法医鉴定    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ物证访问    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ物证分析    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ物证检验    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ物证照相    ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ