X ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/20
X ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ xi析液时间    ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ西北劳动营     ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠵᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ西厂     ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ西牢     ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ吸附     ᠰᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ吸附剂     ᠰᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋吸收犯     ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ吸收解离试验     ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ吸收抑制试验     ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ吸收原则     ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ息烽集中营     ᠰᠢ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ袭扰     ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦ习惯法     ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠬᠠᠥᠯᠢ习俗简化写法     ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ洗涤净化法     ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠭᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ洗钱     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ洗冤集录     ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ徙     ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ徙边    ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ系列案件     ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ系列杀人     ᠰᠢᠷᠢᠰᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ戏杀     ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠬᠤ细点线     ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠭᠳᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ细目勘察     ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ细目勘验     ᠨᠠᠷᠢᠨ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ细目照相     ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ细胞性派遣     ᠡᠰᠡᠯᠢᠭ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠯᠲᠠ细则     ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮxia下陡坡标志     ᠡᠭᠴᠡ ᠬᠦᠲᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ下一出口预告标志     ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ夏台     ᠰᠢᠶᠠ ᠲᠠᠢxian仙人跳     ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ先发制敌     ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠣᠮᠤᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ先礼后言     ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ先天道     ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ先围后捕,量敌用兵     ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ先行给付     ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ先行拘留     ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ纤维检验     ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ纤维类残留物     ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ衔级     ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰ嫌疑     ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ嫌疑犯     ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ嫌疑人     ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ显教     ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ  ᠱᠠᠰᠢᠨ显色剂     ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠮ显示终端     ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ显微点     ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠪ ᠴᠢᠭ显微照相     ᠲᠣᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ显在痕迹     ᠢᠯᠠ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ宪兵     ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠩ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ宪法     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ霰弹创     ᠦᠷᠢᠯᠲᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ  ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ县     ᠰᠢᠶᠠᠨ县尉     ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ现场     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ现场包装     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ现场保护    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ现场笔录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场比例和示意结合图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场草图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场测量拍摄法    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ现场测量照相    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠳᠡ现场调查    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ现场方位图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场访问    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ现场分类    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ现场分析    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ现场复勘    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ现场复原图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场管制     ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯᠲᠠ现场管制权     ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ现场绘图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ现场急救    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ现场纪律    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ现场见证人    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ现场警卫    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ现场局部剖面图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠣᠭᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场局部图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场勘察    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ现场勘察包    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠴᠤ现场勘察笔录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场勘察车    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ现场勘查的目的    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ现场勘查的内容    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ现场勘查的原则    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ现场勘查的主体    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ现场勘查灯    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ现场勘查服    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ现场勘查记录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场勘查类别    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ现场勘查率    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ现场勘查权限    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ现场勘查善后处理    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ现场勘查顺序    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ现场勘查箱    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ现场勘查证    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ现场勘查指挥    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ现场勘查准备    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ现场勘验    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ现场勘验笔录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场勘验记录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场立体图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场录像    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ现场平面图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场抢单    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯᠢᠩ ᠬᠤᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ现场全貌图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场摄影    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠳᠡ现场实验    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ现场示意图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场手印    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣ现场手印登记    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ现场手印记录    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ现场搜索    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠩᠵᠢᠯᠲᠡ现场速写    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场特征    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ现场条件    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ现场透视图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场图的种类    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ现场图例    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ现场物证    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ现场物证利用率    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ现场询问    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ现场巡视    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ现场研究    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ现场遗留物    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ现场展开图    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场照明灯    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ现场照片    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ现场照片的编排    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ现场照片的标画    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠯᠲᠠ现场照片的剪裁    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠭᠡᠯᠲᠡ现场照片的粘贴    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ现场照片的制作    ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ现场照相     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠳᠡ现场指纹     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠡ现场追踪     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠲᠡ现场足迹     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ现地勘察     ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ现地演习     ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ现地指挥     ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ现地作业     ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ现实反革命犯罪重大嫌疑     ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠥ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ现行法     ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠥᠯᠢ现行反革命     ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ现行犯     ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ腺苷酸激酶     ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠯᠠᠺᠦᠰᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ腺苷脱氨酶     ᠪᠣᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠯᠠᠺᠦᠰᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲᠥᠷ ᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ陷害     ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠬᠦ陷阱术     ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠭᠡ限期补正通知书     ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ限期出境      ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ限期戒毒通知书      ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ限期离境      ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ限期整改      ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ限制出境      ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ限制高度标志      ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ限制加重原则      ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ限制宽度标志      ᠦᠷᠭᠡᠴᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ限制速度标志      ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ限制物品保管袋      ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ限制责任能力      ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ限制质量标志      ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ限制轴重标志      ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠴᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ线痕结构      ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ线痕特征      ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ线控制      ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ线路交换      ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠯ线民      ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠴᠢ线索      ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠦᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ线索材料      ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ线索特征      ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ线形痕迹      ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠣᠷᠣᠮxiang相对数      ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ相对致死伤      ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ相加原则      ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ相貌鉴定      ᠵᠢᠰᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ相貌描述      ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠰᠥᠯᠡᠯ相片传真      ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ相片资料一体化身份证      ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ相向拍照法      ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ相坐     ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ香肠术      ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠴᠢᠬᠦ ᠮᠡᠭᠡ香港黑社会      ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ乡      ᠰᠢᠶᠠᠩ乡村户      ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ乡村户口      ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ乡村人口      ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ乡棍村霸      ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰᠴᠤᠳ乡镇露天矿场安全生产规定      ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ想定      ᠪᠣᠳᠤᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ想定作业      ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ向右急弯路标志      ᠵᠦᠪᠰᠢᠪᠡᠨ ᠤᠭᠵᠤᠮ ᠮᠣᠷᠤᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ向右转弯标志     ᠵᠦᠪᠰᠢᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠤᠶᠢᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ向左和向右转弯标志      ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠪᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠤᠶᠢᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ向左急弯路标志      ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠪᠠᠨ ᠤᠭᠵᠤᠮ ᠮᠤᠷᠤᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ向左转弯标志      ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠶᠢᠬᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ象形字伪装笔迹      ᠳᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠢᠭxiao消防      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ消防安全标志      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ消防安全承包制      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ消防安全措施      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ消防安全带      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠦᠰᠡ消防安全管理      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ消防安全技术措施      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ消防安全检查      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ消防安全十项标准      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ消防安全制度      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ消防泵      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠦᠭᠡᠷᠭᠡ消防材料      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ消防产品      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ消防产品质量监督检验测试中心      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠪ消防产品质量监督检验暂行管理办法     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ消防车      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ消防处      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ消防电梯      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ消防电源      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ消防调度室      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ消防队      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ消防队伍      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ消防法规      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防斧     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠦᠬᠡ消防工具      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ消防工作      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ消防工作方针      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ消防工作原则      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ消防供水      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ消防股      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ消防管理      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ消防管理处罚裁决书      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ消防管理处罚申诉裁决书      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ消防管理处罚审批表      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ消防管理处罚执行拘留通知书      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ消防管理人员      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ消防规则      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠯ消防呼吸器具      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠤᠷ消防基本法规      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防给水      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ消防技术规范      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ消防监督      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ消防监督程序      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ消防监督程序规定      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防监督法律文书      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ消防监督分级管理      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ消防监督机构      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ消防监督十项标准      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ消防监督手段      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ消防监督条例      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ消防监督员      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ消防监督证      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ消防警报      ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ消防警察      ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ消防局      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ消防科      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ消防科技      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ消防科研所      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ消防控制室      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ消防控制中心      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ消防联防队      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ消防嘹望塔(台 )     ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ︵ᠲᠠᠭᠲᠤ︶消防列车      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ消防龙头     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠣᠰᠭᠢᠭᠤᠷ消防炮     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠫᠤᠤ消防破拆工具     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ消防器材     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ消防器材生产行业技术改造项目管理暂行办法     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ消防器材生产行业技术引进项目管理暂行办法     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ消防器材生产行业新产品开发项目管理暂行办法     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ消防器材装备     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ消防设备     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ消防设施     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ 消防实力显示装置     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ消防手套     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠯᠢ消防栓      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠤᠯ消防水带     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ消防水枪     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠫᠤᠤ消防水源      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ消防梯     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠱᠠᠲᠤ消防体育竞赛规则     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠯ消防条例      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ消防条例实施细则     ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ消防艇      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ消防艇战斗员基本功训练规定     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防通道      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠵᠠᠮ消防通信      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ消防通信调度指挥系统      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ消防通信调度指挥中心     ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠪ消防通讯      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ消防头盔      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ消防无线通信网      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ消防吸水管      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠰᠣᠷᠤᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ消防行政法规      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防行政管理     ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ消防宣传      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ消防靴      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠤᠲᠤᠯ消防训练塔      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ消防意识      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ消防有线通信网      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ消防员      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠴᠢ消防员常规防护装备     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠤᠭᠯᠠᠯ消防员特种防护装备     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠤᠭᠯᠠᠯ消防站      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ消防站建筑设计标准      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ消防战斗服      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ消防战斗员      ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠴᠢ消防战士基本功训练规定     ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ消防知识      ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ消防重点部位      ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ消防重点单位     ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ消防重点岗位     ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ消防重点行业系统     ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ消防组织     ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ消息     ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ宵禁     ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ逍遥法外     ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ硝酸-硫酸破坏有机质法    ᠠᠽᠤᠲ ᠬᠦᠴᠢᠯ- ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ销案     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ销毁     ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ销毁物品清单     ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ销毁证据     ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ销毁罪证     ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ销赃      ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ嚣张      ᠰᠦᠷᠭᠡᠥ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ嚣张气焰      ᠰᠦᠷᠭᠡᠥ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ枭首      ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦ晓之以理      ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ小臂捆绑      ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠬᠦ小乘      ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ小梨沟      ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠯ小偷      ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ小外展步      ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ小刑      ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ小型机动车道标志      ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢᠨᠲᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ小型汽车号牌      ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ校卫队      ᠡᠾᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢxie歇斯底里      ᠡᠾᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ鞋底标记      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ鞋底材料      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ鞋底生产工艺特征      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ鞋底的磨损      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ鞋底的修理      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ鞋底花纹      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ鞋底花纹特征     ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ鞋印特征      ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ挟持      ᠤᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠤ挟持者      ᠤᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ挟嫌报复      ᠭᠦᠵᠢᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ挟嫌诬告      ᠭᠦᠵᠢᠷᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ携运证      ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ偕行配偶签证      ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠸᠢᠰᠠ协查      ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ协查流窜作案嫌疑人身份的通报      ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ协查失踪通报      ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ协查、协控通报      ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ协查赃款、赃物通报      ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ协查重大犯罪嫌疑分子通报      ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ协定      ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ协同作战      ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ协议      ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ协助查询存款通知书     ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ协助划扣存款通知书     ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ胁从     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ胁从犯     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠲᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ胁从者不问     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠤ胁迫     ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ械斗     ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠵᠣᠳᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ泄愤报复     ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ泄露     ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ泄露机密     ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ泄密    ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ泄私愤     ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ谢肉节     ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷxin新教     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ新录用人民警察初任培训     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ心包填塞     ᠦᠩᠬᠦᠯᠴᠡᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ心挫伤     ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠮᠲᠦᠬᠦ心惊胆战     ᠠᠶᠤᠨ ᠳᠠᠭᠵᠢᠬᠤ心理测验法     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ心理防御机制     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ心理分析法     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ心理痕迹     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ心理素质     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ心理卫生     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ心理学     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ心理治疗     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ心因性精神病     ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ心脏破裂     ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ心战     ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ心战品    ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋心战破坏    ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ心战台    ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ寻短见    ᠠᠮᠢ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠬᠤ信道     ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ信道动态公用方式    ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ信道相对固定方式    ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ信访案件     ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ信访老户     ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ信号机     ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ信件炸弹探测器     ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠷ信件炸弹显示剂    ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ信托业     ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ信息     ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢ信息传递    ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ信息反馈    ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠯ信息高速公路    ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠴᠡ信息简报     ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ信息快报    ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ信息收集     ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ信息系统     ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ信义会     ᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ信用卡犯罪     ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ信用卡诈骗    ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯxing兴风作浪     ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠬᠦ星     ᠣᠳᠤᠨ形式犯     ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ形数     ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ形态痕迹     ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ形态变化的笔迹     ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ形象痕迹     ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ刑    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ刑部     ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ刑部监    ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ刑部尚书    ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ刑场     ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ刑鼎     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠰ刑罚     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ刑罚的心理效应    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ刑罚的种类    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ刑罚世轻世重    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ刑法     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ刑法错误    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ刑法志    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ刑警    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ刑警大队    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ刑警队    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ刑具    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ  ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ刑具器材    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ刑律     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ刑满释放     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ刑满释放证明书    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ  ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑名     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ刑期     ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ刑期折抵    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ刑事案件    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ刑事案件分类    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ刑事案件管理    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ刑事案件立案报告    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ刑事案件立案报告表    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ刑事案件破案报告    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ刑事案件破案报告表    ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ刑事案件统计      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ刑事案件统计月报表      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ刑事案件现场勘查      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事案件现场勘查规则      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠯ刑事案件作案成员统计月报表      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ刑事被告      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠢ刑事被告人      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠢ刑事被告人心理      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ刑事登记      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯ刑事调查      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事毒物分析      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰ刑事法规      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ刑事犯罪分子      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ刑事犯罪情报资料工作暂行规定      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ刑事犯罪现场      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ刑事犯罪现场勘查      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事犯罪现场勘查证      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ刑事犯罪信息通报      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ刑事古典学派      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ  ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ刑事化验      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ刑事技术       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ刑事技术鉴定      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事技术鉴定规则      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠯ刑事技术鉴定书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑事技术鉴定意见书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑事检察      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事警察      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ刑事拘留      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠯᠲᠠ刑事拘留案卷      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ刑事拘留文书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ刑事科学技术      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ刑事科学技术工作细则      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ刑事科学技术活体检验鉴定书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑事类推       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠯ刑事立案标准和管理制度的规定       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ刑事录像      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ刑事民警      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ刑事赔偿复议案件结案审批表      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ刑事赔偿复议决定书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑事赔偿决定书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ刑事强制措施      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ刑事强制权      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ刑事人类学派      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ刑事社会学派      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠦᠨ‌‍ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ刑事诉讼       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ刑事诉讼程序      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ刑事诉讼法      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠤᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ刑事图像技术专业      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ刑事相貌学      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ刑事相貌研究      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ刑事隐案      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ 刑事责任      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ 刑事责任能力      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ刑事责任年龄      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ刑事照相      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ刑事侦察       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ刑事侦察措施      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ刑事侦察非常措施      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ刑事侦察工作细则      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ刑事侦察机构      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ刑事侦察技术鉴定      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事侦察局      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ刑事侦察学      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ刑事侦察讯问笔录      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ刑事侦查      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑事侦查案卷      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ刑事侦查战术原则      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ刑事证据       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ刑事政策      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ刑事政策学      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ刑事制裁      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ刑事专案侦察      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ刑事自诉案件       ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ刑书      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ刑务委员会      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ刑徒       ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ刑嫌档案      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ刑嫌调查      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ刑嫌控制      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ刑讯       ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ刑讯逼供       ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠦᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ刑侦      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ刑侦处      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ刑侦股      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ刑侦科      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ刑种      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ型特异成分       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ行草写法特征       ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ行车       ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ行车间距      ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ行车密度       ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ行车视距      ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ行车事故       ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ行车速度      ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ行车证      ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ行刺       ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠬᠤ行动破坏       ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ行贿       ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦ行李物品检查       ᠣᠷᠣ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ行人违反交通规则案      ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ行为       ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ行为错误      ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ行为能力      ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ行为能力的评定      ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ行为终了       ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ行刑       ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ行刑制度      ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ行凶       ᠬᠠᠷᠬᠢᠰᠯᠠᠬᠤ行凶报复       ᠬᠠᠷᠬᠢᠰᠯᠠᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ行凶杀人      ᠬᠠᠷᠬᠢᠰᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ行者       ᠰᠠᠨᠸᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ行政案件       ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ行政处罚      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ行政处罚权      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ行政处分      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ行政法规      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ行政法规制定程序暂行条例      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ行政管理、指挥、监督权      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ行政规章      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ行政警察      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ行政拘留      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ行政赔偿决定书      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ行政强制权      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ行政区划      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ行政区域      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ行政诉讼      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ行政职务警衔      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ行政制裁      ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ醒酒室       ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠰᠤᠭ性变态       ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠯ性倒错      ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠯ性犯罪       ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ性犯罪鉴定      ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ性犯罪人      ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠴᠢxiong凶犯       ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ凶器       ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ凶手       ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠨᠳᠠᠯᠴᠢᠨ凶杀      ᠬᠢᠲᠤᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ凶杀案件       ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ胸腺淋巴体质       ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠮᠹᠠᠲᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳxiu修道      ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ修道院       ᠲᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ修会       ᠰᠢᠦ ᠬᠤᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ修女         ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ修士       ᠪᠣᠮᠪᠠ休庭       ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤ绣衣御史       ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳxu虚伪信息       ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ虚伪证据      ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ畜蹄痕迹鉴定       ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ蓄积中毒       ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠬᠤ蓄意自杀综合征       ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠢᠭ ᠭᠡᠮ酗酒闹事       ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠲᠦᠬᠦ酗酒人       ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤ恤刑       ᠦᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦxuan宣布逮捕       ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ宣告无罪       ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ悬案       ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ选择国籍       ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤxue学习驾驶员       ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ学习签证       ᠰᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠸᠢᠰᠠ血案       ᠴᠢᠰᠤᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ血斑性别鉴定       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠤᠯᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ血痕陈旧度       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ血痕检验       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ血痕确证试验      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ血痕预试验      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ  ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ血痕种属测定      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ血红蛋白      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ血迹       ᠴᠢᠰᠥᠨ ᠣᠷᠤᠮ血流柱       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠠᠯ血泊       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ血清型       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ血统主义       ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ血型       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ血型测定      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ血型检验      ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ血液痕迹       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠮ血质指纹       ᠴᠢᠰᠤᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠡ血债       ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯxun熏染显现法       ᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ循道公会       ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠭᠦᠩ ᠬᠤᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ循迹追踪       ᠮᠦᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ询问       ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ询问被害人       ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ询问笔录       ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ询问记录      ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ询问证人       ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ询问证人笔录      ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ巡捕房       ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ巡捕局      ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ巡查辨认       ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ巡查守候      ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ巡警       ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ巡警部       ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ巡警道      ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠦᠯᠬᠡ巡警队       ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ巡警局      ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ巡警署      ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ巡逻       ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ巡逻部队      ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ巡逻勤务       ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ巡逻区       ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ巡逻体制       ᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ巡视       ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ巡长       ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ寻查守候       ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ寻迹接踪       ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦ寻衅滋事       ᠥ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠲᠦᠬᠦ训诫       ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ训戒       ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ蕈形泡沫        ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ讯问       ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ讯问笔录       ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ讯问策略       ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ讯问方法      ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 讯问记录       ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ讯问提纲      ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠲᠣᠪᠴᠢ讯问突破口      ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ讯问用语      ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ徇私包庇       ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠬᠦ徇私枉法       ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ徇私舞弊       ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ