ᠤᠷᠠᠠᠳᠦ᠋ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2015/10/10

     ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 60 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 2~30 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ 400 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 37.5 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ 5 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 9.5 ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ︔ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ 4 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ 5.63 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠠ ᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ 6.2 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠣᠷᠰᠣᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠯᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ