ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2015/10/10

     ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢ 45 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ 900 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 104.8 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠦᠸᠧ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳᠣᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠣᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ