ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠪᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠫᠠᠨᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠶᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠤᠣᠮᠸᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ