ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

          ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠃ 1979 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠨᠢ 20.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 4000 ᠲᠣᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠦᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠰᠣᠠᠴᠢᠷ ᠵᠠᠮᠠᠬ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ