ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 12.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠤᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ︵88︶ 12 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ