ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ 203.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 1400 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠠᠰᠤᠬ᠂ 300 ᠲᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ 1 ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠣ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠡᠭ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 500 ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠠ᠂ ᠹᠷᠠᠠᠼᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ