ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

      ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ 1949 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠂ 1326.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 2000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1000 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ