ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠦ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠮ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠄ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ︶ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ︔ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠣ︶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ︔ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠳᠣ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠳᠣ︶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᡁᠸᠣ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ 36 ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 2000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 60 ᠪᠤᠢ︔ ᠡᡁᠸᠣ ᠶᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 3000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 73 ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 36~40 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ