ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

          1862 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ︾ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︔ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠷᠣᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠪᠤᠶᠣ  ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠣ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ 1/3 ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ︔ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠣᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 2/10 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ︔ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠺᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ︔ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ᠂ ᠲᠦᠩᠵᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1869 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠣᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 2/10 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ︾ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ