ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 833 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1905~1922 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠣ᠂ 1928 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠫᠢᠡᠭ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ