ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 980 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠭᠠᠳᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠠᠳᠠ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1954~1958 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ