ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠷᠣᠴᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 338 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ 1953 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ 1954 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ 1955 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ 1956 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠣᠳᠠᠰᠣ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠨᠢᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠠᠴᠠ 1140 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ