ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

         ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠩᠬᠤᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 943 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 700 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 1700 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 21᠂ 2 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠳᠠᠰᠢ 13 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 500 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ 5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ 1995 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ