ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠫᠢᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠦᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 870 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠦᠩ ᠷᠠᠩ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠡᠭ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ