ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

         ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 412 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ 1977 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠣ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ