ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

         ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠨᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 935 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1903 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠩᠨᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ