ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠳᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠩᠭᠦᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 446 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ 1955 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠩᠭᠦᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ  ᠲᠡᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1961 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ