ᠵᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠢ ᠨᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 300 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ 1000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 2010 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ