ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

         ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠠᠩ ᠱᠣ᠋᠂ ᠦᠷᠪᠦᠭᠳᠣ᠂ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠠ᠂ ᠵᠣᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 679.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 293 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1979 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠯᠢᠠ ᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ︵ᠯᠢᠠ ᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠱᠣᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ︶᠂ ᠲᠠ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠲᠠ ᠱᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ︵ᠲᠠ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ