ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠭᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠶᠠᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠢ ᠯᠢᠩ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 212.4 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ 1965 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 308 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ