ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣ ᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ︵ᠰᠧ ᠫᠢᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣ ᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ︶ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣ ᠠᠩ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ︵ᠠᠩᠨᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ︶ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 574᠂ 2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠢᠣᠢ ᠬᠠᠢ ᠲᠦᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠣᠺᠠᠩ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠣ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠰᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 1259 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ