ᠶᠧ ᠪᠠᠢ ᠱᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

     ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠧ ᠪᠠᠢ ᠱᠸᠣ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠫᠢᠡᠭ︶ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠢ ︵ᠨᠢᠩᠴᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ︶᠂  ᠰᠢ ᠽᠢ᠂ ᠿᠧ ᠱᠦᠢ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠽᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 138 .5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 104.9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1934 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 196 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ