ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

      ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣ ᠠᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ︶ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 354.7 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 306.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 379 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ