ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠱᠸᠠ ᠮᠦ᠋ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠱᠸᠠ ᠮᠦ᠋ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠠ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠱᠦᠢ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠸᠠ ᠮᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢᠣ ᠲᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 3.7 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1986 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1989 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 172 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 154 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ 80 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ 1᠂ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ 6᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ 15 ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ