ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠶᠠᠭᠰᠢ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1925 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ 1942 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 125.1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 58 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠣᠯ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ