ᠳ᠋ᠠ ᠬᠣ᠋ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

          ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠣ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠣ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 368᠂ 7 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ 191 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ 1921 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ 1921 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ 1927 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1959 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 1301 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ