ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ︶ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 417.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1977 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ 1984 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ 3 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ 1 ᠰᠢᠶᠠᠠ 1 ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 300 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ