ᠦᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠦᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 130 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ 4 ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ 1960 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1966 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 173 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ