ᠦᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠠ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠠ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠠᠷ᠂ ᠯᠣᠣ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠠᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 53 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ 7 ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1959~1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠫᠢᠩᠭᠧᠣ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠠᠠᠳᠦ᠋ᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠱᠦᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠯᠣᠣ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠠᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 4 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1962 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ