ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 29.24 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠴᠢᠩᠱᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠣ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠸᠠᠠ ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠣ᠂ ᠰᠢᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠴᠸᠡᠭ᠂ ᠡᠯ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠱᠠ ᠡᡁᠧ ᠵᠠᠷᠬᠡ 8 ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 8 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ 4 ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ