ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠱᠠ ᠡᡁᠧ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 30.8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ‌‍ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1938 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 25 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1955 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠠᠢ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 419 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ