ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

         ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ︵ᠠᠵᠢᠯ︶ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 146 .8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ 879 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 4 ᠤᠬᠳᠣᠯᠣᠠ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1580 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ 50 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮᠧᠲᠷ᠂ 25 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ 15 ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 3 ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ