ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 45.9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 1971 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ 126 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ