ᠴᠣᠣ ᠵᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠦ᠋ ᠮᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠃ ᠴᠣᠣ ᠵᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠦ᠋ ᠮᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1966 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 75.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠰᠢᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠣᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 132 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ