ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠮᠢᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠮᠢᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 76 .8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1977 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1979 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠢᠮᠢᠠ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠣᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 300 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠤᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠢᠮᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠠᠵᠣ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠷᠪᠢᠰᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ